Ochrana osobních údajů na zmenpraci.cz

Definice pojmů

Stránkou se rozumí webové rozhraní na adrese zmenpraci.cz

Provozovatelem se rozumí osoba/y co spravují Stránku.

Uživatelem se rozumí osoba/návštěvník co přijde na Stránku.

Ochranou osobních údajů se rozumí tento dokument (dále také jako "OOÚ").

Vstupními daty se rozumí informace, které Uživatel zadá na Stránkách. Vstupní data mohou obsahovat osobní údaje, jako například: jméno, email, apod. (dále také jako „osobní údaje“).

GDPR se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Platné právní předpisy znamená jakékoliv zákony, pravidla, nařízení či směrnice vydané nebo přijaté v souladu s právním řádem příslušného státu, právem Evropské unie či jiné mezinárodní organizace (včetně jakýchkoli vnitrostátních či zahraničních, nadnárodních, krajských, okresních, místních, územních či jiných právních předpisů), mezi něž mimo jiné patří v příslušném rozsahu také Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES, rozhodnutí a pokyny Evropské komise, jak jsou tyto předpisy transponovány do vnitrostátní legislativy jednotlivými členskými státy nebo jinými státy a ve znění jejich případných změn, doplňků či novelizací, včetně nařízení GDPR a příslušné legislativy implementující nebo doplňující nařízení GDPR, jakož i veškeré oborové samoregulační zásady a principy platné v daném místě či regionu, kde dochází k poskytování nebo k přijímání Služeb, jež se týkají zpracování osobních údajů nebo zachycování, nahrávání či monitorování komunikace.

Obecná ustanovení

Tento dokument slouží k informování Uživatelů o tom jaké informace jsou uchovávány Provozovatelem.

Nedílnou součástí tohoto dokumentu je i dokument "Souhlas se zpracováním osobních udájů, který blíže popisuje účel zpracování osobních údajů, dobu uschování osobních údajů, práva subjektů aj..

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Uživatele je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Uživatel tímto dává Provozovateli jakožto správci dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění („zákon o ochraně osobních údajů“) výslovný souhlas se shromažďováním, zpracováním a využíváním všech osobních údajů, které Uživatel poskytl nebo poskytne Provozovateli, k účelům uvedeným ve VOP nebo POOÚ. Tyto osobní údaje Provozovatel zpracovává pro účely poskytování Licence a za účelem nabízení obchodu nebo služeb Provozovatele, osob propojených s Provozovatelem nebo obchodních partnerů Provozovatele, pro marketingové účely a pro účely výzkumu trhu. Provozovatel informuje Uživatele, že údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa mohou být předány jinému správci za účelem nabízení obchodu a služeb. Uživatel má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva uvedená v § 11, § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů tj. zejména právo na blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci svých osobních údajů. Dále Uživatel uděluje dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, Provozovateli výslovný souhlas k využití podrobností svého elektronického kontaktu (e-mailová adresa, mobilní telefonní číslo), které Uživatel poskytl nebo poskytne Provozovateli, k zasílání obchodních sdělení týkajících se výrobků nebo služeb Provozovatele, osob propojených s Provozovatelem a/nebo obchodních partnerů Provozovatele prostřednictvím těchto prostředků elektronické komunikace. Uživatel bere na vědomí, že údaje mohou být, v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, zpřístupněny Třetím subjektům, a osobám propojeným s Provozovatelem za účelem zajištění technické a administrativní podpory pro poskytování Služeb a dále osobám ve smluvním vztahu s Provozovatelem zejména pro zajištění plnění práv a povinností vyplývajících z těchto Podmínek a dále zpracovatelům, s nimiž Provozovatel uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů, a to pouze pro výše uvedené účely a v nezbytně nutném rozsahu a při dodržení řádné ochrany osobních údajů. Uživatel má právo souhlas se zpracováním údajů, které je prováděno na základě souhlasu, kdykoli odvolat. Souhlas dle tohoto odstavce je poskytován na dobu neurčitou.

Uživatel souhlasí se zpracováním následujících osobních údajů: jméno, příjmení, email, webová adresa, IČ, adresa, IP adresa, telefonní číslo, popřípadě další informace, které odpovídají charakterice pracovní inzerátu (dále také jako „Osobní údaje“).

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účelu.

Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje udávat a aktualizovat správně, pravdivě a podle skutečnosti.

Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Provozovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z Podmínek použití, pro účely zasílání informací a obchodních sdělení a pro účely správy pracovních nabídek.

V případě, že Uživatel má pocit, že Provozovatel nakládá s jeho Osobními údaji proti těmto OOÚ nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, může:
- požadovat, aby Provozovatel odstranil takto vzniklý stav,
- požádat Provozovatele o vysvětlení.

Uživatel je oprávněn souhlas se zpracováním Osobních údajů odvolat, a to podáním učiněným na kontaktní emailovou adresu Provozovatele.

Ochrana osobních údajů ve vztahu k GDPR

Stránka ukládá IP adresy Návštěvníků na dobu maximálně 6 měsíců. Tento fakt si Provozovatel vyhrazuje jako oprávněný zájem z důvodů zajištění kvality služby na potřebné úrovni a bezpečnosti provozování Stránek. Podrobnější informace týkající se zpracování osobních údajů jsou obsaženy v dokumentu "Souhlas se zpracováním osobních udájů, který tvoří přílohu č. 1 těchto OOÚ. Uživatel výslovně prohlašuje, že si tento dokument "Souhlas se zpracováním osobních udájů přečetl a plně porozuměl jeho obsahu.

Používání cookies

Používáním těchto Stránek bere Uživatel na vědomí a dává souhlas s tím, že Provozovatel na svém webu využívá souborů cookie. Tyto soubory jsou při návštěvě webových stránek uloženy do zařízení návštěvníka za účelem poskytnutí lepších služeb a především poskytnutí služby jako takové. Pokud návštěvník nesouhlasím s používáním cookie, může:
- opustit webovou stránku,
- zakázat soubory cookie pro tento Portál – funkčnost webu bude však značně omezena.

Zasílání emailů

Zasílání emailů bude prováděno na emailovou adresu Uživatele.

Závěrečná ustanovení

Pokud je Uživateli jakákoliv část tohoto dokument nejasná, nechť Provozovatele kontaktuje na mailu.

V těchto PP, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak.