Souhlas se zpracováním osobních udájů na zmenpraci.cz

Definice půjmů

Stránkou se rozumí webové rozhraní na adrese zmenpraci.cz

Provozovatelem se rozumí osoba/y co spravují Stránku.

Uživatelem se rozumí osoba/návštěvník co přijde na Stránku.

Souhlas se zpracováním osobních udájů se rozumí tento dokument (dále také jako "SZOÚ").

Vstupními daty se rozumí informace, které Uživatel zadá na Stránkách. Vstupní data mohou obsahovat osobní údaje, jako například: jméno, email, apod. (dále také jako „osobní údaje“).

GDPR se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Platné právní předpisy znamená jakékoliv zákony, pravidla, nařízení či směrnice vydané nebo přijaté v souladu s právním řádem příslušného státu, právem Evropské unie či jiné mezinárodní organizace (včetně jakýchkoli vnitrostátních či zahraničních, nadnárodních, krajských, okresních, místních, územních či jiných právních předpisů), mezi něž mimo jiné patří v příslušném rozsahu také Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES, rozhodnutí a pokyny Evropské komise, jak jsou tyto předpisy transponovány do vnitrostátní legislativy jednotlivými členskými státy nebo jinými státy a ve znění jejich případných změn, doplňků či novelizací, včetně nařízení GDPR a příslušné legislativy implementující nebo doplňující nařízení GDPR, jakož i veškeré oborové samoregulační zásady a principy platné v daném místě či regionu, kde dochází k poskytování nebo k přijímání Služeb, jež se týkají zpracování osobních údajů nebo zachycování, nahrávání či monitorování komunikace.

Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů Uživatele je zprostředování náborové služby zaměstatnců (zobrazení nabídky práce a následná reakce zájemce o pracovní pozici).

Ze strany Provozovatele (správce) nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

Doba zpracování a uchování osobních údajů

V případě, že Uživatel kontaktuje prostřednictvím formuláře nabídku práce, Vstupní data jsou smazána ihned po odeslání odpovědi.

Osobní informace, které se vážou na nabídku práce jsou uloženy maximálně po dobu deseti (10) let od vzniku nebo aktualizace nabídky.

Další příjemci osobních udajů

Provozovatel (správce) nemá v úmyslu předat osobní údaje Uživatelů do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Provozovatel (správce) nemá v úmyslu sdílet osobní údaje Uživatelů třetí straně.

Práva subjektů údajů

Za podmínek stanovených v nařízení má Uživatel právo požadovat od Provozovatele (správce) přístup k jeho osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz jeho osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, a dále právo na přenositelnost jeho osobních údajů.

Pokud by se Uživatel domníval, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné tuto skutečnost nahlásit Provozovateli.

Uživatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Uživatelových osobních údajů je nutným požadavkem pro naplnění funkcionalit Stránek (odeslání odpovědi na nabídku, či vystavění nabídky).

Kontakt na správce

Správce osobních údajů lze kontaktovat zde.

Dodatky

Podmínky použití stránek naleznete zde.

Pravidla ochrany osobních údajů naleznete zde.