Podmínky použití zmenpraci.cz

Definice pojmů

Stránkou se rozumí webové rozhraní na adrese zmenpraci.cz

Provozovatelem se rozumí osoba/y co spravují Stránku.

Uživatelem se rozumí osoba/návštěvník co přijde na Stránku.

Podmínkami použití se rozumí tento dokument (dále také jako "PP").

Vstupními daty se rozumí informace, které Uživatel zadá na Stránkách. Vstupní data mohou obsahovat osobní údaje, jako například: jméno, email, apod. (dále také jako „osobní údaje“).

GDPR se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Platné právní předpisy znamená jakékoliv zákony, pravidla, nařízení či směrnice vydané nebo přijaté v souladu s právním řádem příslušného státu, právem Evropské unie či jiné mezinárodní organizace (včetně jakýchkoli vnitrostátních či zahraničních, nadnárodních, krajských, okresních, místních, územních či jiných právních předpisů), mezi něž mimo jiné patří v příslušném rozsahu také Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES, rozhodnutí a pokyny Evropské komise, jak jsou tyto předpisy transponovány do vnitrostátní legislativy jednotlivými členskými státy nebo jinými státy a ve znění jejich případných změn, doplňků či novelizací, včetně nařízení GDPR a příslušné legislativy implementující nebo doplňující nařízení GDPR, jakož i veškeré oborové samoregulační zásady a principy platné v daném místě či regionu, kde dochází k poskytování nebo k přijímání Služeb, jež se týkají zpracování osobních údajů nebo zachycování, nahrávání či monitorování komunikace.

Obecná ustanovení

Uživatel výslovně prohlašuje, že je s výše uvedenými pojmy ("Definice pojmů"), jakož i jejich významem v kontextu níže uvedených práv a povinností, seznámen, a že plně porozuměl následujícím ustanovením.

Používáním této Stránky Uživatel souhlasí s těmito podmínkami použití (PP).

Všechny ochranné známky použité na této webové stránce, jsou uznávany jako majetek vlasníka ochranné známky.

Uživatel je zakázán zasahovat do autorských práv ostatních i jiných práv duševního vlastnictví. Uživatel musí mít oprávnění k používání, nahrávání a sdílení nahraných souborů.

Popis služby a její vlastnosti

Cílem služby je poskytnutí přehledného výpisu aktuálních pracovních pozic. Rozšiřovat povědomí o volné pracovní pozici a pomáhat tak zaměstavatelům nacházet lépe své potenciání zaměstance.

Stránka je přístupná pouze na URL adrese zmenpraci.cz. Jakýkoliv jiný přístup ke Stránce je zakázan.

Provozovatel je oprávněn změnit vlastnosti a funcionalitu Stránky bez toho aniž by musel upozornovat Uživatele.

Vkládání pracovní nábídky

Uživatel prohlašuje, že během vyplňování a vložení pracovní nabídky zadával pravdivé a relevantní informace (Vstupní data) do nabídky. Informace ke kterým má logický i právní nárok.

Pro vložení pracovní nabídky musí Uživatel souhlasit se Zpracováním osobních udájů.

Uživatel má možnost měnit a mazat pracovní nabídky, které vložil na Stránky.

Uživatel má právo zažádat o smazání pracovní nabídky.

Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel má právo modifikovat (včetně smazání) inzerát, který tam vložil.

Je výslovně zakázano vkládat pracovní nabídky, které jsou by byly v rozporu s Platnými prvními předpisy.

Uživatel se zavazuje, že bude zadávat do pracovní nabídky jen takové informace, které nezpůsobí újmu třetím osobám ani Provozovateli.

Odpověď na pracovní nabídku

Jestliže Uživatel odpovídá na pracovní nabídku je povinen zadávat email, který reálně vlastní.

Pro odeslání odpovědi na pracovní nabídku musí Uživatel souhlasit se Zpracováním osobních udájů.

Vyloučení odpovědnosti

Provozovatel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k provozování Stránky v souladu s těmito PP.

Provozovatel neodpovídá za stav a korektnost Shromažďovaných dat, funkčnost datové sítě Uživatele ani za jeho hardwarové a softwarové vybavení, jakož i za funkčnost veřejné internetové sítě.

Provozovatel neodpovídá vzhledem k povaze emailové komunikace za správné doručování emailových zpráv a nenese odpovědnost za případné škody způsobené nedoručenou či ztracenou emailové zprávou.

Provozovatel nenese odpovědnost za následky využití/zneužití dat, které Uživatel prostřednictvím Stránky získá.

Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoli škodu, či ztrátu, která by mohla být Uživateli nebo 3. osobě způsobena na základě nebo v souvislosti s používání Stránek.

Provozovatel si vyhrazuje právo, že Stránka nemusí být vždy nepřetržitě dostupná, a to zejména z důvodu pravidelné údržby hardwarového a softwarového vybavení nebo technických závad mimo kontrolu Provozovatele. Provozovatel nenese odpovědnost za chyby a výpadky: ve spojení se Stránkou, ve spojení s platformami 3. osob, ve spojení jakéhokoliv prvku na Stránce.

Závěrečná ustanovení

Pokud je Uživateli jakákoliv část tohoto dokument nejasná, nechť Provozovatele kontaktuje na mailu.

V těchto PP, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak.

Ve smyslu § 1753 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, tímto Uživatel potvrzuje, že se seznámil se zněním všech ustanovení těchto PP a pro odstranění pochybností, výslovně prohlašuje, že výše uvedená ustanovení přijímá.

Ochrana osobních údajů je upravena ve zvláštním dokumentu "Ochrana osobních údajů".

Tyto podmínky jsou platné od 1.1.2019