Rada/odborný rada - finanční manažer v projektu "podpora odborného vzdělávání zaměstnanců ii (povez ii)"v oddělení projektů služeb zaměstnanosti odboru evropských fondů a mezinárodní spolupráce generálního ředitelství úřadu práce čr, id 11000018 - odborní pracovníci organizace a řízení, Praha

Administrativa / Rada/odborný rada - finanční manažer v projektu "podpora odborného vzdělávání zaměstnanců ii (povez ii)"v oddělení projektů služeb zaměstnanosti odboru evropských fondů a mezinárodní spolupráce generálního ředitelství úřadu práce čr, id 11000018 - odborní pracovníci organizace a řízení

Společnost Úřad práce České republiky

Smluvní vztah pracovní smlouva
Místo pracoviště Dobrovského 1278, Praha
Minimální vzdělání VŠ Bakalářské
Výše ohodnocení 27 650 - 40 740 Kč
Pracovní poměr práce na plný úvazek

Detail pracovní nabídky na pozici: Rada/odborný rada - finanční manažer v projektu "podpora odborného vzdělávání zaměstnanců ii (povez ii)"v oddělení projektů služeb zaměstnanosti odboru evropských fondů a mezinárodní spolupráce generálního ředitelství úřadu práce čr, id 11000018 - odborní pracovníci organizace a řízení (Dobrovského 1278, Praha)


Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou, a to do 31. prosince 2023 po dobu realizace projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II) s reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053.

Služební místo ve 12. platové třídě; v oborech služby "Zaměstnanost" a "Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy".

Žadatel musí splňovat předpoklady stanovené zákonem o státní službě dle § 25 odst. 1) písm. a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, b) dosáhnout věku 18 let, c) být plně svéprávný, d) být bezúhonný, e) dosáhnout vzdělání stanovení tímto zákonem, f) mít potřebnou zdravotní způsobilost.

Zajišťujete podklady pro tvorbu státního rozpočtu. Zabezpečujete úhradu a provádíte likvidaci účetních dokladů hrazených z rozpočtu projektu. (faktury, platební poukazy apod.) Zodpovídáte za plánování a koordinaci čerpání finančních prostředků projektu v souladu s harmonogramem projektu. Vedete operativní evidenci projektu. Zodpovídáte za uznatelnost výdajů z rozpočtu projektu. Vedete evidenci vratek a nesrovnalostí v projektu. Účastníte se jednání užšího realizačního týmu a pravidelně informujete členy o stavu čerpání rozpočtu projektu. Podílíte se na přípravě veřejných zakázek financovaných z projektu. Zodpovídáte za včasné a správné předkládání Zpráv o realizaci/Žádostí o platby a dalších dokumentů včetně jejich doplnění nebo náprav jejich nedostatků. Identifikujete a vyhodnocujete finanční rizika projektu a navrhuje preventivní a nápravná opatření. Zajišťujete podklady pro potřeby kontrolních orgánů a poskytujete jim veškerou součinnost. Zodpovídáte za dodržování pravidel poskytovatele podpory při realizaci projektu. Zodpovídáte za archivaci relevantních dokladů projektu. Vykonáváte kontrolní činnost na pracovištích Úřadu práce ČR.

Rada/odborný rada - finanční manažer v projektu "POVEZ II" v Oddělení projektů služeb zaměstnanosti Odboru evropských fondů a mezinárodní spolupráce generálního ředitelství Úřadu práce ČR, ID 11000018 - 28.11.2022 (uradprace.cz)

Pokud je to možné, vždy odkázat na stránky Kariéra na ÚP ČR (uradprace.cz), kde je k dispozici Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na dané služební místo.


Zaměst.výhody:
5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna (sick days), 1 den volna na vyřízení osobních záležitostí, stravenky v hodnotě 90 Kč, příspěvky z fondu kulturních a sociálních potřeb, odměny k životním a pracovním výročím

Informace o společnosti Úřad práce České republiky

Úřad práce České republiky
Dobrovského 1278
Praha
17000
IČO: 72496991
aktualizováno před asi rokem